En artikkel i sciencedirect.com fra 2017 har vekket vår oppmerksomhet. Artikkelen gjør rede for mangler og fallgruver ved dagens forskning når det gjelder skader ved stillesitting på jobben. Den peker også på mulige løsninger.

Motstridende funn om skader ved stillesitting

Vitenskapelig korrekt og pålitelig funn og vurderinger av skader ved stillesitting på jobben er foreløpig ikke så lett å fremskaffe. Til tross for økende interesse verden over når det gjelder helseskader ved stillesittende arbeid, er funnene til dels motstridende. Det er rett og slett vanskelig å være sikker på at resultatene ikke skyldes andre forhold og faktorer enn akkurat stillesitting på jobben. Årsaken er mangelfulle metoder og verktøy samt manglende standarder for pålitelige og sammenlignbare målinger og vurderinger.

Uklare funn ved bruk av spørreskjema

Ifølge artikkelen er den tilgjengelige forskningen verden over nesten utelukkende basert på spørreskjemaer for egenrapportering.

Bruken av spørreskjemaer har vært økonomisk fordelaktig og skapt mindre arbeid for forskerne og målgruppen. Bruk av spørreskjemaer har også gjort det mulig å samle informasjon fra store populasjoner. Men ideen om egenrapportering av skader ved stillesitting på jobben viste seg å være altfor upresis. Metoden har hatt betydelige begrensninger når det gjelder å forholde seg til alle variabler og feilkilder, noe også artikkelen dokumenterer godt.

Må bruke nyere teknologi i forskningen

Dårlig presisjon og skjevheter ved bruk av egenrapportering samt begrensninger og usikkerheten ved observasjonene må erstattes av objektive, tekniske instrumenter. I tillegg må forskerne følges opp med god veiledning.

Bærbart utstyr kan gi mer objektive målinger av skader

Artikkelen legger vekt på at bruk av bærbart måleutstyr («wearables») vil gi mer pålitelige resultater. Tilgjengelige bærbart utstyr omfatter teknologier som akselerometri (måling av akselerasjon og krefter indusert av tyngdekraft), overvåking av hjertefrekvens og indirekte kalorimetri.

Den senere utviklingen av disse teknologiene har ført til «miniatyrisering» og kraftig reduserte kostnader. Dermed åpnes viktige muligheter for vurdering av objektive målinger  i virkelige omgivelser, og med minimal forstyrrelse for de impliserte.

Studier av skader ved stillesitting krever veiledning og riktig metodikk

Bærbart måleutstyr – slikt som bærbare klær og andre løsninger i liten størrelse er kommersielt tilgjengelig. Slikt utstyr har også lang batterilevetid og stor lagringskapasitet.  Men det er stort behov for å formidle praktisk veiledning i hvordan forskerne skal vurdere stillesittende arbeid ved bruk av bærbare instrumenter.

Ifølge artikkelen er ennå ingen frittstående kommersielle systemer i stand til å vurdere skader ved langvarig sitting i samsvar med vitenskapelige definisjoner.

Du finner artikkelen her.

Les gjerne om hvor smart det er å unngå skader ved for mye stillesitting på jobben.